Author Archive

Pályázat civil szervezetek szakmai programjának támogatására

Pályázat célja:

NEA-KK-15-SZ Kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

 

NEA-MA-15-SZ Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

 

NEA-NO-15-SZ A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, vallási tevékenységek elősegítése területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

 

NEA-TF-15-SZ Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

 

NEA-UN-15-SZ A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

 

Ki pályázhat?

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

 • szövetségek
 • alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szervezetet és a pártot)

 

Nem nyújthat be pályázatot:

 • szakszervezetek
 • pártok
 • párt által alapított alapítványok
 • párt részvételével létrehozott egyesületek
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek
 • kölcsönös biztosító egyesületek
 • közalapítványok
 • bevett egyház, egyházi jogi személy
 • civil társaság

Valamint azon szervezetek:

 • amelyek nem minősülnek átlátható szervezeteknek
 • amelyek az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek
 • amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
 • amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődelszámolás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban
 • amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében vett nyilvántartásba a cégbíróság
 • amelyek 2012-ben a költségvetési törvényben nevesítve részesülnek támogatásban
 • amelyek a megelőző lezárt üzleti évben (2013) a Tao. tv. alapján 3.000.000 Ft feletti látvány-csapatsport támogatásban részesültek.

 

Pályázati támogatás összege és mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • Közösségi környezet kollégium (KK) minimum 250 000 Ft, maximum

2 500 000 Ft

 • Mobilitás és alkalmazkodás kollégium (MA) minimum 100 000 Ft, maximum

2 000 000 Ft

 • Nemzeti összetartozás kollégium (NO) minimum 250 000 Ft, maximum

2 000 000 Ft

 • Társadalmi felelősségvállalás kollégium (TF) minimum 250 000 Ft, maximum

3 000 000 Ft

 • Új nemzedékek jövőjéért kollégium (UN) minimum 150 000 Ft, maximum

3 000 000 Ft

A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges, ez történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben.

A maximális támogatási intenzitás mértéke 90%.

 

A projektmegvalósítás időtartama:

A támogatási időszak kezdő időpontja 2015.04.01., záró időpontja 2016.03.31.

 

Támogatható tevékenységek:

Az alábbi tevékenységek támogathatóak:

NEA-KK-15-SZ Közösségi környezet kollégium

 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai rendezvények támogatása;
 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

 

NEA-MA-15-SZ Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

 

NEA-NO-15-SZ Nemzeti összetartozás kollégium

 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség);
 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása.

 

NEA-TF-15-SZ Társadalmi felelősségvállalás kollégium

 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

 

NEA-UN-15-SZ Új nemzedékek jövőjéért kollégium

 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
 • civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása;
 • adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa (továbbiakban: Tanács), illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

 

Elszámolható költségek:

 • A támogatási időszakon belül felmerült, és legkésőbb a támogatási időszak vége és az elszámolás benyújtására előírt határidő utolsó napja közötti időszakban (a továbbiakban: elszámolási időszak) pénzügyileg is teljesült költségek számolhatóak el a civil szervezet szakmai programjával összefüggésben.
 1. Dologi kiadások
 • Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei
 • Adminisztráció költségei
 • PR, marketing, kommunikációs költségek
 • Szervezet- és humánerőforrás fejlesztésének költségei
 • Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei
 • Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei
 • Egyéb beszerzések, szolgáltatások
 1. Személyi jellegű kiadások
 • Bérköltség
 • Ösztöndíj
 • Egyszerűsített foglalkoztatás költségei
 • Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
 • Önkéntes foglalkoztatott költségei
 1. Felhalmozási kiadások
 • Tárgyi eszköz beszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Saját tulajdonú ingatlan felújítása

 

Jelen pályázat terhére –a pályázó szervezet működésének fenntartását szolgáló – működési költség nem számolható el.

Nem számolhatók el az alábbi költségek, kiadások:

 • Beruházási kiadások
 • Felújítási kiadások
 • Adók
 • Jogkövetkezmények
 • Személyi jellegű kifizetések
 • Adósságszolgálat teljesítése
  • Ingatlan beszerzés, létesítés
  • Gépjármű beszerzés, készítés
  • Bérelt ingatlan felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása)
  • Gépjármű felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása)
  • Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
  • Ingatlanszerzés, gépjárműszerzés
  • Vagyonadók (pl.: vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
  • Bírságok, büntetések
  • Késedelmi pótlék/kamat
  • Kötbér
  • Tiszteletdíjak
  • Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
  • Jutalom (természetbeni, pénzbeli) 22
  • Hitel-, kölcsön tőketörlesztése
  • Pénzügyi lízing tőketörlesztése

 

Elszámolhatóság további feltételei:

NEA-NO-15-SZ kiírás keretében:

 • Személyi jellegű kiadások költségvetési fősorán legfeljebb a megítélt támogatási összeg 40 %-a számolható el.
 • A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozói szerződés, akár munkaszerződés útján – nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 20 %-át.
 • A költségvetés Felhalmozási kiadások fősorán, legfeljebb a megítélt támogatási összeg 20 %-a számolható el.

 

Területi korlátozások:

 • Határon túli civil szervezet csak Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel együttesen lehet támogatás kedvezményezettje

 

Beadási határidő:

Pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

Közösségi környezet kollégium

Benyújtási határidő: 2015.03.24.

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

Benyújtási határidő: 2015.03.23.

Nemzeti összetartozás kollégium

Benyújtási határidő: 2015.03.20.

Társadalmi felelősségvállalás kollégium

Benyújtási határidő: 2015.03.19.

Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Benyújtási határidő: 2015.03.23.

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a  david.euactive(kukac)gmail.com címre!

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Pályázat célja:

A magyar köznevelési rendszer megújítása, kiemelt célja:

– A gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával, valamint

– A társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel.

A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten az idegennyelv-tudás, digitális írástudás, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság és aktív állampolgárság területén. A konstrukció hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztéséhez.

Ki pályázhat?

– A köznevelési intézmények kizárólag konvergencia régiókban elhelyezkedő feladatellátási helyeik fejlesztésére nyújthatnak be pályázatot.

– Jelen pályázati felhívás az országos kompetenciamérés átlageredményétől elmaradó intézmények számára nyújt pályázási lehetőséget.

– Azon feladatellátási helyek vonatkozásában nyújtható be pályázat, amely a 6., 8. és 10. évfolyamok bármelyikében az országos kompetenciamérés 2013. évi telephelyi jelentéseiben mind a matematika, mind pedig a szövegértés átlageredménye az országos átlagtól legalább 8,43%-kal elmarad.

Jogi forma:

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) szerinti alábbi köznevelési intézményi egységek vonatkozásában nyújtható be pályázat:

– általános iskola

– szakiskola

– gimnázium, szakközépiskola

– alapfokú művészeti iskola

– gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény

– kollégium

Nem nyújthat be pályázatot:

Nem nyújtható támogatás azon feladatellátási helyek vonatkozásában, amelye:

– A TÁMOP 3.1.4/-12 „Innovatív iskolák fejlesztése” című konstrukció keretében támogatásban részesültek,

– A TÁMOP 3.1.4B „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt keretében a jelen pályázat keretében megvalósítható tevékenységek vonatkozásában bevonásra kerültek megvalósítási helyszínként, valamint

– A TÁMOP 3.1.17 „Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása” című, illetve a TÁMOP 3.1.18-14 „Dankó Pista Program” című konstrukció keretében benyújtott pályázatban megvalósítási helyszínként jelennek meg.

Pályázati támogatás összege és mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft. (A projekt megvalósításába bevont tanulók számára vetítve nem haladhatja meg a tanulónkénti 300.000 Ft-ot.)

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

Pályázható tevékenységek:

Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken:

Környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló alábbi tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása, legalább 15 tanuló bevonásával:

– ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskolák , tangazdaságok

– alkalomszerű mozgásos tevékenységek

– természet közeli sporttáborok

Idegen nyelvek tanításának fejlesztése

– nyelvi táborok

– nyelvi vetélkedők

– nyelvi témahetek

Informatikai tantárgy tanításának fejlesztése:

– informatikai szakkör

– digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata

– nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése

Komplex közlekedési ismeretek oktatása

Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolában:

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése.

– Pedagógusok továbbképzése, felkészítése hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozásra, mentorálásra.

– A tanulmányi eredmény javítása a tanulók mentorálása révén.

– A továbbtanulást támogató tevékenységek.

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése

– Közösségi rendezvények szervezése

– Az átmenetek (alsótagozat-felső tagozat, általános iskola – gimnázium/szakközépiskola) kezelését támogató, szülőknek és tanulóknak szóló programok támogatása, a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítása, a szülők aktív bevonása a gyermekük felsőoktatási intézményének, OKJ-s képzésének választásába.

Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében.

Nevelési-oktatási intézményekben egészségfejlesztő és a fizikai aktivitásban gazdag életmódra nevelő oktatásszervezési formák.

– Legalább egy egészségnap szervezése egészséges táplálkozással összefüggésben

– Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program.

– Családi életre nevelést támogató programok megvalósítása

A dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást segítő, alkohol- és kábítószer fogyasztás megelőzését célzó programok megvalósítása.

Elsősegély-nyújtási tanfolyam

A vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.

Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása.

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása:

– Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés

– Egészséges életmódra nevelés tárgyú továbbképzés

– Lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó továbbképzések

– Egészségtan és életviteli témájú továbbképzések

Elszámolható költségek:

Projektmenedzsment költségei:

– 1 fő projektmenedzser

– 1 fő pénzügyi vezető

– Alkalmazható(ak) projektasszisztens(ek) is – indokolt esetben

A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek:

A projekt céljának megvalósításában és/vagy szakmai felügyeletében, illetve a projekt nyomon követésében közvetlenül közreműködő munkatársak bére, a bér járulékai, illetve egyéb juttatások költségei.

Célcsoport számára biztosított támogatások:

– Kis értékű gépek, berendezések, felszerelések

– Szállításhoz kapcsolódó bérleti díj

– Oktatás és továbbképzés költségei

– Utazási költség

– Étkezés/ellátás/szállás költsége

– Bérköltség

– Bérjárulék

– Személyi jellegű kifizetések

Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások

– Vásárolt anyagok költségei

– Eszközbérlés

– Kommunikációs tevékenység költségei

– Oktatás ás továbbképzés költségei

– Szakértői díjak

– Rendezvényszervezés költségei

Egyéb szolgáltatások

– Nyilvánosság biztosításának költségei

– Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek

– Könyvvizsgálói díjak

– Általános jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi könyvelés igénybevétele

– Bérköltség

– Bérjárulék

– Személyi jellegű kifizetések

Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek:

– Egyéb anyagköltség

– Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költség

– Pénzügyi, befektetési és szolgáltatási díjak

– Biztosítási díj

Tartalékképzés

A tartalék aránya nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 1%-át.

Területi korlátozások:

Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet pályázhat. A pályázat megvalósulásának helye csak a konvergencia régiókban lehet.

Kötelező vállalások:

A pályázónak vállalnia kell, hogy:

Támogatott projekt keretében a köznevelési intézmények nevelési-oktatási munkáját kiegészítő és támogató egészségügyi, szociális, sport, kulturális és civil szervezetekkel való együttműködését és annak gyakorlati megvalósulását támogató hálózatot a fenntartási időszak végéig működteti

Jelen pályázat keretében megvalósult nevelési-oktatási tevékenységeket a fenntartási időszak végéig szerepelteti a nevelési programjában és megvalósításukról gondoskodik.

Támogatás visszafizetésének biztosítékai:

– Bankgarancia

– Ingatlan jelzálogjog

– A támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult tulajdonosainak kezességvállalása

– Garanciaszervezet által vállalt kezesség

– Biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény

– Állami kezesség.

Beadási határidő:

A pályázat hamarosan kiírásra kerül.

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a  david.euactive(kukac)gmail.com címre!

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban

Pályázat az önkormányzatok és intézményeik által fenntartott, üzemeltetett épületek energia-takarékosság – hatékonyság és megújuló energiafelhasználás – fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A pályázat célja: 

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva.

Igényelhető támogatás: 

Jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 30 millió Ftmaximum összege pedig nem haladja meg a 150 millió Ft-ot.

Ki pályázhat?

Költségvetési szervek:

– Helyi önkormányzat – 321

– Helyi önkormányzati költségvetési szerv – 322

Jelen pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani.

1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén:

Utólagos külső hőszigetelés abban az esetben, ha a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi.

Külső nyílászáró-csere/korszerűsítés abban az esetben, ha fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi.

2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése:

Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre,

Automatikus központi és helyi szabályozások kiépítése,

Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása,

Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,

Gőz hordozó közeg váltása forró vízre,

Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése.

3. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása:

fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,

kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások, kialakítása, amennyiben egyértelműen kimutatható energia-megtakarítást eredményeznek.

4. Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

Napkollektoros rendszer kialakítása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából.

Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése céljából vagy használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából.

50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes rendszer(ek) kialakítása épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából.

Elszámolható költségek: 

A projekt előkészítés során elszámolható költségek: az előkészítéssel kapcsolatos költségek összege nem haladhatja meg a projekt tervezett összes elszámolható költségének 6%-át. A projekt megvalósítás során kizárólag a támogatható tevékenységekkel összhangban lévő költségkategóriákra, projektelemekre igényelhető támogatás. A megvalósítás során felmerülő költségekre utófinanszírozási és/vagy szállítói finanszírozási forma választható!

Jelen kiírás esetében támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

A pályázat beadási határideje: 

A pályázatok benyújtása 2014. szeptember 22. és 2014. október 1. között lehetséges.

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a  david.euactive(kukac)gmail.com címre!

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésére

Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának pályázata álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésére.

 

A pályázat célja:

Legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

Pályázók köre:

A pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően (beleértve a pályázat benyújtásának napját is) a Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Munkaügyi Kirendeltsége által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban részesül és vállalja önmaga foglalkoztatását.

A támogatás összege és mértéke:

A támogatás összege legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatás, ami nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót is tartalmazó érték 80%-át.

A pályázóra vonatkozó legfontosabb feltételek:

Rendelkezik  a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó üzleti tervvel.
Rendelkezik a beruházás bruttó összköltségének legalább 20%-át elérő saját forrással.
Vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét megkezdi.
A pályázó a támogatási időszak alatt munkaviszonyt nem létesít.
Rendelkezik anyagi biztosítékkal (forgalomképes nem lakás céljára szolgáló ingatlan, értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a vagy  a támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia)

A támogatás fordítható:

Tárgyi eszköz beszerzésre, melyek  a vállalkozás tevékenységét tartósan szolgálják.
Ingatlan, valamint telek, földterület vásárlására, melyek a vállalkozás beindításához szükségesek.
Egyéb költségekre (pl. forgóeszköz indulókészlet vásárlása), melyre a teljes fejlesztési költség maximum 20%-a fordítható.

A pályázat benyújtásának helye és határideje: 

A pályázatokat 1 eredeti példányban, a kötelező mellékletekkel, összefűzve személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztályának. (A pályázat tartalmát CD elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.)
A benyújtás határideje 2014. augusztus 29.

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a david.euactive(kukac)gmail.com címre!

Bemutatkozás

Nagy Dávid

Nagy Dávid, ügyvezető igazgató