Megjelent a megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

A megújuló energiaforrások népszerűsítésével szeretnék segíteni a vállalkozások rezsiköltségének csökkentését, és a környezettudatos gazdasági versenyképességet erősíteni.

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP-4.1.1-8.4.4-16

Célja:

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 121,53 milliárd Ft.

 • amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 59,45 milliárd Ft,
 • kölcsön összege: 62,08 milliárd Ft.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Támogatható tevékenységek

1. Projekt-előkészítési tevékenységek

 • statikai szakvélemény költsége
 • a támogatási kérelemhez csatolandó épületenergetikai tanúsítvány és energetikai melléklet elkészítésének költsége
 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díja
 • környezeti hatástanulmány költsége

2. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

3. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

A projekt időtartama:

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozók

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

A kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 15-től 2018. november 15-ig lehetséges.

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A támogatás formája:

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

A támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
 • Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
 • Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,

hívja a 06-30/450-4098-as számot!

INFO-PARTNERPályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében

Megjelent a fiatalok vállalkozóvá válását támogató pályázat

A pályázat célja, a munkanélküli fiatalok számának a csökkentése. Ezt a vállalkozóvá válással és induló vállalkozások fejlesztésével és támogatásával szeretnék elérni. 

FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA – VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA

GINOP-5.2.3-16

Célja:

Magyarországon a válság következtében az ifjúsági (15-24 éves fiatalok) munkanélküliség 2015 első három negyedévében átlagosan 18% volt, mely javulást mutat ugyan az előző évekhez képest, ugyanakkor nőtt az iskola befejezése utáni álláskeresés ideje, a fiatalok foglalkoztatási rátája pedig az egyik legalacsonyabb az EU-ban (2015 Q3-ban 26,7%, EU: 34,1%). Hazánkban 2015 harmadik negyedévében csupán 293 ezren voltak ebben a korosztályban foglalkoztatottként aktívan jelen a hazai munkaerő-piacon. A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 15-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

Rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,9 milliárd Ft az alábbi regionális bontásban:

Kevésbé fejlett régió Rendelkezésre álló forrás (Ft)
Közép-Dunántúl 390 674 000
Nyugat-Dunántúl 345 596 000
Dél-Dunántúl 270 466 000
Észak-Magyarország 510 881 000
Észak-Alföld 811 399 000
Dél-Alföld 570 984 000
Összesen 2 900 000 000

A projektekkel kapcsolatos elvárások:

Támogatható tevékenységek

1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Foglalkoztatás
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Képzéseken való részvétel
 • Piacra jutás támogatása
 • Egyéb immateriális javak beszerzése
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
 • Előkészítési tevékenységek
 • Eszközbeszerzés
 • Eszközbérlés
 • Tanácsadás igénybevétele
 • Anyagbeszerzés
 • Általános vállalatirányítási tevékenységek

A kérelem benyújtásának határideje és módja:

2016. október 3. – 2018 október 4. 

Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

Elszámolható költségek köre

1. Projekt előkészítés költségei

 • Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség
 • cégalapítás hatósági díjai,
 • cégalapításhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybe vétele,
 • alapításhoz, működéshez szükséges kötelező engedélyek beszerzésének igazgatási, eljárási költségei, illetékek,
 • szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás.

2. Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költsége

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

 • bérköltség (munkaviszony),
 • vállalkozói kivét,
 • KATA adózónak kifizetett jövedelem
 • a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok

3. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Eszközbeszerzés költségei
 • Immateriális javak beszerzésének költségei

4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
 • Képzéshez kapcsolódó költségek
 • Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

6. Általános (rezsi) költség:

a) Egyéb általános (rezsi) költség

 • Könyvelés, bérszámfejtés arányosított költségei.
 • Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek.
 • Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek.
 • Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés

Támogatás mértéke:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő, egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét minimum 2.000.000, azaz kétmillió Ft, de maximum 3.000.000,- azaz hárommillió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 1.500.000,- Ft összegű támogatási előleget biztosít.

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,

hívja a 06-30/450-4098-as számot!

INFO-PARTNERPályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében

Élelmiszeripari telephely fejlesztési támogatás

Jelen felhívás az élelmiszeripari középvállalkozások telephelyeinek fejlesztéséhez ad támogatást. a támogatással erősíteni szeretnék az éllelmiszeripari vállalkozások piaci helyzetét, és a gazdaságban betöltött szerepét.

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP-1.2.6-8.3.4-16

 

Célja:

Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

Rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd Ft,

 • amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 50 milliárd Ft,
 • a kölcsön keretösszege: 50 milliárd Ft.

Projektekkel kapcsolatos feltételek:

1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

2. Önállóan támogatható tevékenységek

 • Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

3. Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 •  Infrastrukturális és ingatlan beruházás.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
 • Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
 •  Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége.
 • Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Támogatást igénylők köre:

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő azon élelmiszeripari középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fő volt, és
 • amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét, és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek a fenti pontokban szereplő kritériumoknak együttesen kell megfelelnie.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

A kérelem benyújtásának határideje:

 1. november 30-től 2018. november 30-ig

A támogatás formája:

pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás

Elszámolható költségek:

1. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Eszközbeszerzés költségei
 • Építéshez kapcsolódó költségek
 • Immateriális javak beszerzésének költsége

2. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Egyéb szakértői szolgáltatások költségei
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Támogatás mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint.
 • Az igényelhető kölcsön összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft. Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a megítélt vissza nem térítendő támogatás összegét.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön mértéke:

 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet.

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,

hívja a 06-30/450-4098-as számot!

INFO-PARTNERPályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

 

GINOP-1.2.3-8.3.4-16

 

Célja:

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

 

Kölcsön törlesztése:

A kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés keretében folyósított kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre tartási időszak alatt van lehetőség. Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott támogatással el kell számolni.

Az előtörlesztés megengedett.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő – legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő – önerővel kell rendelkeznie. Az önerő csak saját forrásból állhat.

 

Kérelem benyújtásának feltételei:

 

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a teljes üzleti évben minimum egy fő volt
 • a teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

A támogatást igénybevevők:

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • Szövetkezetek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 127 Betéti társaság
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

 

Kérelem benyújtásának határideje:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges.

Támogatás formája:

A felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A pénzügyi termék keretében nyújtott kölcsön kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.

A projekt maximálisan elszámolható összköltsége:

legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének kétszerese.

 

A támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.
 • Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.
 • Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

 

Elszámolható költségek:

 • Beruházáshoz kapcsolódó költségek
 1. Építés költségei maximum nettó 200 ezer Ft/négyzetméter (alakítás, bővítés korszerűsítés, új építés)
 2. Terület-előkészítési költség, maximum a projekt összes elszámolható költségének 2%-a (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák, egyéb előkészítő munkák költségei)
 3. Eszközbeszerzések költségei
 4. Immateriális javak beszerzése
 • Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

Épületvásárlásra nem használható fel a támogatás!

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a david.euactive(kukac)gmail.com címre!

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Pályázat célja:

A magyar köznevelési rendszer megújítása, kiemelt célja:

– A gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával, valamint

– A társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel.

A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten az idegennyelv-tudás, digitális írástudás, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság és aktív állampolgárság területén. A konstrukció hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztéséhez.

Ki pályázhat?

– A köznevelési intézmények kizárólag konvergencia régiókban elhelyezkedő feladatellátási helyeik fejlesztésére nyújthatnak be pályázatot.

– Jelen pályázati felhívás az országos kompetenciamérés átlageredményétől elmaradó intézmények számára nyújt pályázási lehetőséget.

– Azon feladatellátási helyek vonatkozásában nyújtható be pályázat, amely a 6., 8. és 10. évfolyamok bármelyikében az országos kompetenciamérés 2013. évi telephelyi jelentéseiben mind a matematika, mind pedig a szövegértés átlageredménye az országos átlagtól legalább 8,43%-kal elmarad.

Jogi forma:

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) szerinti alábbi köznevelési intézményi egységek vonatkozásában nyújtható be pályázat:

– általános iskola

– szakiskola

– gimnázium, szakközépiskola

– alapfokú művészeti iskola

– gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény

– kollégium

Nem nyújthat be pályázatot:

Nem nyújtható támogatás azon feladatellátási helyek vonatkozásában, amelye:

– A TÁMOP 3.1.4/-12 „Innovatív iskolák fejlesztése” című konstrukció keretében támogatásban részesültek,

– A TÁMOP 3.1.4B „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt keretében a jelen pályázat keretében megvalósítható tevékenységek vonatkozásában bevonásra kerültek megvalósítási helyszínként, valamint

– A TÁMOP 3.1.17 „Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása” című, illetve a TÁMOP 3.1.18-14 „Dankó Pista Program” című konstrukció keretében benyújtott pályázatban megvalósítási helyszínként jelennek meg.

Pályázati támogatás összege és mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft. (A projekt megvalósításába bevont tanulók számára vetítve nem haladhatja meg a tanulónkénti 300.000 Ft-ot.)

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

Pályázható tevékenységek:

Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken:

Környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló alábbi tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása, legalább 15 tanuló bevonásával:

– ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskolák , tangazdaságok

– alkalomszerű mozgásos tevékenységek

– természet közeli sporttáborok

Idegen nyelvek tanításának fejlesztése

– nyelvi táborok

– nyelvi vetélkedők

– nyelvi témahetek

Informatikai tantárgy tanításának fejlesztése:

– informatikai szakkör

– digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata

– nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése

Komplex közlekedési ismeretek oktatása

Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolában:

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése.

– Pedagógusok továbbképzése, felkészítése hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozásra, mentorálásra.

– A tanulmányi eredmény javítása a tanulók mentorálása révén.

– A továbbtanulást támogató tevékenységek.

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése

– Közösségi rendezvények szervezése

– Az átmenetek (alsótagozat-felső tagozat, általános iskola – gimnázium/szakközépiskola) kezelését támogató, szülőknek és tanulóknak szóló programok támogatása, a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítása, a szülők aktív bevonása a gyermekük felsőoktatási intézményének, OKJ-s képzésének választásába.

Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében.

Nevelési-oktatási intézményekben egészségfejlesztő és a fizikai aktivitásban gazdag életmódra nevelő oktatásszervezési formák.

– Legalább egy egészségnap szervezése egészséges táplálkozással összefüggésben

– Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program.

– Családi életre nevelést támogató programok megvalósítása

A dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást segítő, alkohol- és kábítószer fogyasztás megelőzését célzó programok megvalósítása.

Elsősegély-nyújtási tanfolyam

A vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.

Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása.

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása:

– Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés

– Egészséges életmódra nevelés tárgyú továbbképzés

– Lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó továbbképzések

– Egészségtan és életviteli témájú továbbképzések

Elszámolható költségek:

Projektmenedzsment költségei:

– 1 fő projektmenedzser

– 1 fő pénzügyi vezető

– Alkalmazható(ak) projektasszisztens(ek) is – indokolt esetben

A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek:

A projekt céljának megvalósításában és/vagy szakmai felügyeletében, illetve a projekt nyomon követésében közvetlenül közreműködő munkatársak bére, a bér járulékai, illetve egyéb juttatások költségei.

Célcsoport számára biztosított támogatások:

– Kis értékű gépek, berendezések, felszerelések

– Szállításhoz kapcsolódó bérleti díj

– Oktatás és továbbképzés költségei

– Utazási költség

– Étkezés/ellátás/szállás költsége

– Bérköltség

– Bérjárulék

– Személyi jellegű kifizetések

Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások

– Vásárolt anyagok költségei

– Eszközbérlés

– Kommunikációs tevékenység költségei

– Oktatás ás továbbképzés költségei

– Szakértői díjak

– Rendezvényszervezés költségei

Egyéb szolgáltatások

– Nyilvánosság biztosításának költségei

– Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek

– Könyvvizsgálói díjak

– Általános jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi könyvelés igénybevétele

– Bérköltség

– Bérjárulék

– Személyi jellegű kifizetések

Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek:

– Egyéb anyagköltség

– Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költség

– Pénzügyi, befektetési és szolgáltatási díjak

– Biztosítási díj

Tartalékképzés

A tartalék aránya nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 1%-át.

Területi korlátozások:

Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet pályázhat. A pályázat megvalósulásának helye csak a konvergencia régiókban lehet.

Kötelező vállalások:

A pályázónak vállalnia kell, hogy:

Támogatott projekt keretében a köznevelési intézmények nevelési-oktatási munkáját kiegészítő és támogató egészségügyi, szociális, sport, kulturális és civil szervezetekkel való együttműködését és annak gyakorlati megvalósulását támogató hálózatot a fenntartási időszak végéig működteti

Jelen pályázat keretében megvalósult nevelési-oktatási tevékenységeket a fenntartási időszak végéig szerepelteti a nevelési programjában és megvalósításukról gondoskodik.

Támogatás visszafizetésének biztosítékai:

– Bankgarancia

– Ingatlan jelzálogjog

– A támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult tulajdonosainak kezességvállalása

– Garanciaszervezet által vállalt kezesség

– Biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény

– Állami kezesség.

Beadási határidő:

A pályázat hamarosan kiírásra kerül.

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a  david.euactive(kukac)gmail.com címre!

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban

Pályázat az önkormányzatok és intézményeik által fenntartott, üzemeltetett épületek energia-takarékosság – hatékonyság és megújuló energiafelhasználás – fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A pályázat célja: 

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva.

Igényelhető támogatás: 

Jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 30 millió Ftmaximum összege pedig nem haladja meg a 150 millió Ft-ot.

Ki pályázhat?

Költségvetési szervek:

– Helyi önkormányzat – 321

– Helyi önkormányzati költségvetési szerv – 322

Jelen pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani.

1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén:

Utólagos külső hőszigetelés abban az esetben, ha a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi.

Külső nyílászáró-csere/korszerűsítés abban az esetben, ha fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi.

2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése:

Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre,

Automatikus központi és helyi szabályozások kiépítése,

Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása,

Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,

Gőz hordozó közeg váltása forró vízre,

Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése.

3. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása:

fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,

kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások, kialakítása, amennyiben egyértelműen kimutatható energia-megtakarítást eredményeznek.

4. Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

Napkollektoros rendszer kialakítása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából.

Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése céljából vagy használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából.

50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes rendszer(ek) kialakítása épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából.

Elszámolható költségek: 

A projekt előkészítés során elszámolható költségek: az előkészítéssel kapcsolatos költségek összege nem haladhatja meg a projekt tervezett összes elszámolható költségének 6%-át. A projekt megvalósítás során kizárólag a támogatható tevékenységekkel összhangban lévő költségkategóriákra, projektelemekre igényelhető támogatás. A megvalósítás során felmerülő költségekre utófinanszírozási és/vagy szállítói finanszírozási forma választható!

Jelen kiírás esetében támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

A pályázat beadási határideje: 

A pályázatok benyújtása 2014. szeptember 22. és 2014. október 1. között lehetséges.

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a  david.euactive(kukac)gmail.com címre!

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésére

Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának pályázata álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésére.

 

A pályázat célja:

Legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

Pályázók köre:

A pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően (beleértve a pályázat benyújtásának napját is) a Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Munkaügyi Kirendeltsége által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban részesül és vállalja önmaga foglalkoztatását.

A támogatás összege és mértéke:

A támogatás összege legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatás, ami nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót is tartalmazó érték 80%-át.

A pályázóra vonatkozó legfontosabb feltételek:

Rendelkezik  a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó üzleti tervvel.
Rendelkezik a beruházás bruttó összköltségének legalább 20%-át elérő saját forrással.
Vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét megkezdi.
A pályázó a támogatási időszak alatt munkaviszonyt nem létesít.
Rendelkezik anyagi biztosítékkal (forgalomképes nem lakás céljára szolgáló ingatlan, értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a vagy  a támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia)

A támogatás fordítható:

Tárgyi eszköz beszerzésre, melyek  a vállalkozás tevékenységét tartósan szolgálják.
Ingatlan, valamint telek, földterület vásárlására, melyek a vállalkozás beindításához szükségesek.
Egyéb költségekre (pl. forgóeszköz indulókészlet vásárlása), melyre a teljes fejlesztési költség maximum 20%-a fordítható.

A pályázat benyújtásának helye és határideje: 

A pályázatokat 1 eredeti példányban, a kötelező mellékletekkel, összefűzve személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztályának. (A pályázat tartalmát CD elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.)
A benyújtás határideje 2014. augusztus 29.

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a david.euactive(kukac)gmail.com címre!

Bemutatkozás

Nagy Dávid

Nagy Dávid, ügyvezető igazgató