DUÁLIS KÉPZÉS KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS – ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 1. BEVEZETÉS, AZ ADATKEZELÉS CÉJA

Az EU-Active Kft. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi megbízásából kérdőíves felmérést végez a duális képzés témakörében a turizmus-vendéglátásban érintett vállalkozások körében.

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdságtudományi Kara 2019 őszétől tervezi indítani a Turizmus-vendéglátás duális mesterképzési programját. A kérdőív célja a vállalkozások szereplőinek, döntéshozóinak értékes szakmai véleményének megismerése, a képzés iránti érdeklődésük felmérése.

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az online kérdőív kitöltése során az alábbi adatok megadására kerülhet sor: a vállalkozás neve és tevékenységi köre, alapítási éve, a foglalkoztatottak létszáma, valamint a kitöltő neve, e-mail címe, telefonszáma, ill. ismerete, véleménye a duális képzésről.

A kérdőíves kutatás során az érintettre vonatkozó adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓ SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGE

ADATKEZELŐ:

Név: EU-Active Kft.

Cím: 7100 Szekszárd, Hunyadi utca 2.

Telefon: +36 30 450 40 98

E-mail:  david.euactive(kukac)gmail.com

 

ADATFELDOLGOZÓ:

Név: EU-Active Kft.

Cím: 7100 Szekszárd, Hunyadi utca 2.

Telefon: +36 30 450 40 98

E-mail: david.euactive(kukac)gmail.com

 

Név: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudomány Kar

Cím: 7622, Pécs Rákóczi út 80.

Telefon: +36-72/501-599 Mellék: 23276

Email: csapo.janos(kukac)ktk.pte.hu

 

Az adatkezelő és az általa megbízott adatfeldolgozók az adatok kezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 2. március 08. – április 15.

 

 1. AZ ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE

A kérdőív kitöltése során megadott adatokat az adatkezelés időtartama alatt kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó munkatársai ismerhetik meg.

 

 1. AZ ÉRINTETT JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti adatainak helyesbítését, illetve törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha az adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll, az adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

Az adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat adatának kezelése ellen, ha

 1. a) az adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) ha az adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) az Infotv-ben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ában meghatározott módon bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni az Infotv. 52. §-a alapján arra hivatkozással, hogy az adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Web: www.naih.hu

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 1 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu

Kijelentem, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat elfogadom, egyúttal adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Kijelentem, hogy a kérdőív kitöltése során saját, a valóságnak megfelelő adatokat adom meg.

 

SORSOLÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 1. Szervező:

Név: EU-Active Kft.

Cím: 7100 Szekszárd, Hunyadi utca 2.

Telefon: +36 30 450 40 98

E-mail:  david.euactive(kukac)gmail.com

 

 1. Kik vehetnek részt a sorsoláson?

Azok vehetnek részt, akik a kérdőívet kitöltötték és bejelölték, hogy a sorsoláson részt szeretnének venni, ehhez e-mail címüket és nevüket megadták.  Amennyiben a kérdőív Kitöltő jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a sorsoláson nem jogosult részt venni.

A sorsolás lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2018.03.08. 18:00 órától 2018.03.28. 24:00 óráig.

 1. Nyertesek száma: 1 fő

Nyeremény: 1db 15.000 Ft értékű dél-dunántúli helyi termékeket tartalmazó ajándékcsomag

 1. Sorsolás módja

Véletlenszerű sorsolással (random.org programmal) kiválasztott, a duális képzés kérdőívet érvényesen kitöltők között.

 1. Sorsolás és eredményhirdetés: 2017.03.29.

 

 1. A sorsoláson való részvétel:

A duális képzés kutatási kérdőív érvényes kitöltése, és ezzel egyidőben, a szükséges személyes adatok megadása/Név, E.mail cím/.

 1. Nyeremény, nyertes:

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket gépi sorsolás segítségével (random.org), a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

ha az értesítő levélre 10 munkanapon belül nem válaszol;

ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

ha jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 1. Nyertes értesítése és nyeremény átvétele

A nyertessel email üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a kérdőív kitöltők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a kitöltő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Adatkezelés és adatvédelem tájékoztatás

A sorsoláson való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a kitöltőket a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Bemutatkozás

Nagy Dávid

Nagy Dávid, ügyvezető igazgató