Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

2015. január 20.

Pályázat célja:

A magyar köznevelési rendszer megújítása, kiemelt célja:

– A gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával, valamint

– A társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel.

A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten az idegennyelv-tudás, digitális írástudás, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság és aktív állampolgárság területén. A konstrukció hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztéséhez.

Ki pályázhat?

– A köznevelési intézmények kizárólag konvergencia régiókban elhelyezkedő feladatellátási helyeik fejlesztésére nyújthatnak be pályázatot.

– Jelen pályázati felhívás az országos kompetenciamérés átlageredményétől elmaradó intézmények számára nyújt pályázási lehetőséget.

– Azon feladatellátási helyek vonatkozásában nyújtható be pályázat, amely a 6., 8. és 10. évfolyamok bármelyikében az országos kompetenciamérés 2013. évi telephelyi jelentéseiben mind a matematika, mind pedig a szövegértés átlageredménye az országos átlagtól legalább 8,43%-kal elmarad.

Jogi forma:

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) szerinti alábbi köznevelési intézményi egységek vonatkozásában nyújtható be pályázat:

– általános iskola

– szakiskola

– gimnázium, szakközépiskola

– alapfokú művészeti iskola

– gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény

– kollégium

Nem nyújthat be pályázatot:

Nem nyújtható támogatás azon feladatellátási helyek vonatkozásában, amelye:

– A TÁMOP 3.1.4/-12 „Innovatív iskolák fejlesztése” című konstrukció keretében támogatásban részesültek,

– A TÁMOP 3.1.4B „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt keretében a jelen pályázat keretében megvalósítható tevékenységek vonatkozásában bevonásra kerültek megvalósítási helyszínként, valamint

– A TÁMOP 3.1.17 „Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása” című, illetve a TÁMOP 3.1.18-14 „Dankó Pista Program” című konstrukció keretében benyújtott pályázatban megvalósítási helyszínként jelennek meg.

Pályázati támogatás összege és mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft. (A projekt megvalósításába bevont tanulók számára vetítve nem haladhatja meg a tanulónkénti 300.000 Ft-ot.)

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

Pályázható tevékenységek:

Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken:

Környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló alábbi tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása, legalább 15 tanuló bevonásával:

– ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskolák , tangazdaságok

– alkalomszerű mozgásos tevékenységek

– természet közeli sporttáborok

Idegen nyelvek tanításának fejlesztése

– nyelvi táborok

– nyelvi vetélkedők

– nyelvi témahetek

Informatikai tantárgy tanításának fejlesztése:

– informatikai szakkör

– digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata

– nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése

Komplex közlekedési ismeretek oktatása

Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolában:

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése.

– Pedagógusok továbbképzése, felkészítése hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozásra, mentorálásra.

– A tanulmányi eredmény javítása a tanulók mentorálása révén.

– A továbbtanulást támogató tevékenységek.

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése

– Közösségi rendezvények szervezése

– Az átmenetek (alsótagozat-felső tagozat, általános iskola – gimnázium/szakközépiskola) kezelését támogató, szülőknek és tanulóknak szóló programok támogatása, a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítása, a szülők aktív bevonása a gyermekük felsőoktatási intézményének, OKJ-s képzésének választásába.

Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében.

Nevelési-oktatási intézményekben egészségfejlesztő és a fizikai aktivitásban gazdag életmódra nevelő oktatásszervezési formák.

– Legalább egy egészségnap szervezése egészséges táplálkozással összefüggésben

– Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program.

– Családi életre nevelést támogató programok megvalósítása

A dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást segítő, alkohol- és kábítószer fogyasztás megelőzését célzó programok megvalósítása.

Elsősegély-nyújtási tanfolyam

A vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.

Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása.

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása:

– Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés

– Egészséges életmódra nevelés tárgyú továbbképzés

– Lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó továbbképzések

– Egészségtan és életviteli témájú továbbképzések

Elszámolható költségek:

Projektmenedzsment költségei:

– 1 fő projektmenedzser

– 1 fő pénzügyi vezető

– Alkalmazható(ak) projektasszisztens(ek) is – indokolt esetben

A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek:

A projekt céljának megvalósításában és/vagy szakmai felügyeletében, illetve a projekt nyomon követésében közvetlenül közreműködő munkatársak bére, a bér járulékai, illetve egyéb juttatások költségei.

Célcsoport számára biztosított támogatások:

– Kis értékű gépek, berendezések, felszerelések

– Szállításhoz kapcsolódó bérleti díj

– Oktatás és továbbképzés költségei

– Utazási költség

– Étkezés/ellátás/szállás költsége

– Bérköltség

– Bérjárulék

– Személyi jellegű kifizetések

Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások

– Vásárolt anyagok költségei

– Eszközbérlés

– Kommunikációs tevékenység költségei

– Oktatás ás továbbképzés költségei

– Szakértői díjak

– Rendezvényszervezés költségei

Egyéb szolgáltatások

– Nyilvánosság biztosításának költségei

– Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek

– Könyvvizsgálói díjak

– Általános jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi könyvelés igénybevétele

– Bérköltség

– Bérjárulék

– Személyi jellegű kifizetések

Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek:

– Egyéb anyagköltség

– Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költség

– Pénzügyi, befektetési és szolgáltatási díjak

– Biztosítási díj

Tartalékképzés

A tartalék aránya nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 1%-át.

Területi korlátozások:

Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet pályázhat. A pályázat megvalósulásának helye csak a konvergencia régiókban lehet.

Kötelező vállalások:

A pályázónak vállalnia kell, hogy:

Támogatott projekt keretében a köznevelési intézmények nevelési-oktatási munkáját kiegészítő és támogató egészségügyi, szociális, sport, kulturális és civil szervezetekkel való együttműködését és annak gyakorlati megvalósulását támogató hálózatot a fenntartási időszak végéig működteti

Jelen pályázat keretében megvalósult nevelési-oktatási tevékenységeket a fenntartási időszak végéig szerepelteti a nevelési programjában és megvalósításukról gondoskodik.

Támogatás visszafizetésének biztosítékai:

– Bankgarancia

– Ingatlan jelzálogjog

– A támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult tulajdonosainak kezességvállalása

– Garanciaszervezet által vállalt kezesség

– Biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény

– Állami kezesség.

Beadási határidő:

A pályázat hamarosan kiírásra kerül.

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a  david.euactive(kukac)gmail.com címre!

Bemutatkozás

Nagy Dávid

Nagy Dávid, ügyvezető igazgató