A pályázat nem aktuális!

Pályázat civil szervezetek szakmai programjának támogatására

2015. február 20.

Pályázat célja:

NEA-KK-15-SZ Kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

 

NEA-MA-15-SZ Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

 

NEA-NO-15-SZ A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, vallási tevékenységek elősegítése területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

 

NEA-TF-15-SZ Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

 

NEA-UN-15-SZ A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

 

Ki pályázhat?

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

 • szövetségek
 • alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szervezetet és a pártot)

 

Nem nyújthat be pályázatot:

 • szakszervezetek
 • pártok
 • párt által alapított alapítványok
 • párt részvételével létrehozott egyesületek
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek
 • kölcsönös biztosító egyesületek
 • közalapítványok
 • bevett egyház, egyházi jogi személy
 • civil társaság

Valamint azon szervezetek:

 • amelyek nem minősülnek átlátható szervezeteknek
 • amelyek az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek
 • amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
 • amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődelszámolás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban
 • amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében vett nyilvántartásba a cégbíróság
 • amelyek 2012-ben a költségvetési törvényben nevesítve részesülnek támogatásban
 • amelyek a megelőző lezárt üzleti évben (2013) a Tao. tv. alapján 3.000.000 Ft feletti látvány-csapatsport támogatásban részesültek.

 

Pályázati támogatás összege és mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • Közösségi környezet kollégium (KK) minimum 250 000 Ft, maximum

2 500 000 Ft

 • Mobilitás és alkalmazkodás kollégium (MA) minimum 100 000 Ft, maximum

2 000 000 Ft

 • Nemzeti összetartozás kollégium (NO) minimum 250 000 Ft, maximum

2 000 000 Ft

 • Társadalmi felelősségvállalás kollégium (TF) minimum 250 000 Ft, maximum

3 000 000 Ft

 • Új nemzedékek jövőjéért kollégium (UN) minimum 150 000 Ft, maximum

3 000 000 Ft

A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges, ez történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben.

A maximális támogatási intenzitás mértéke 90%.

 

A projektmegvalósítás időtartama:

A támogatási időszak kezdő időpontja 2015.04.01., záró időpontja 2016.03.31.

 

Támogatható tevékenységek:

Az alábbi tevékenységek támogathatóak:

NEA-KK-15-SZ Közösségi környezet kollégium

 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai rendezvények támogatása;
 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

 

NEA-MA-15-SZ Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

 

NEA-NO-15-SZ Nemzeti összetartozás kollégium

 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség);
 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása.

 

NEA-TF-15-SZ Társadalmi felelősségvállalás kollégium

 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

 

NEA-UN-15-SZ Új nemzedékek jövőjéért kollégium

 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
 • civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása;
 • adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa (továbbiakban: Tanács), illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

 

Elszámolható költségek:

 • A támogatási időszakon belül felmerült, és legkésőbb a támogatási időszak vége és az elszámolás benyújtására előírt határidő utolsó napja közötti időszakban (a továbbiakban: elszámolási időszak) pénzügyileg is teljesült költségek számolhatóak el a civil szervezet szakmai programjával összefüggésben.
 1. Dologi kiadások
 • Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei
 • Adminisztráció költségei
 • PR, marketing, kommunikációs költségek
 • Szervezet- és humánerőforrás fejlesztésének költségei
 • Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei
 • Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei
 • Egyéb beszerzések, szolgáltatások
 1. Személyi jellegű kiadások
 • Bérköltség
 • Ösztöndíj
 • Egyszerűsített foglalkoztatás költségei
 • Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
 • Önkéntes foglalkoztatott költségei
 1. Felhalmozási kiadások
 • Tárgyi eszköz beszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Saját tulajdonú ingatlan felújítása

 

Jelen pályázat terhére –a pályázó szervezet működésének fenntartását szolgáló – működési költség nem számolható el.

Nem számolhatók el az alábbi költségek, kiadások:

 • Beruházási kiadások
 • Felújítási kiadások
 • Adók
 • Jogkövetkezmények
 • Személyi jellegű kifizetések
 • Adósságszolgálat teljesítése
  • Ingatlan beszerzés, létesítés
  • Gépjármű beszerzés, készítés
  • Bérelt ingatlan felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása)
  • Gépjármű felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása)
  • Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
  • Ingatlanszerzés, gépjárműszerzés
  • Vagyonadók (pl.: vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
  • Bírságok, büntetések
  • Késedelmi pótlék/kamat
  • Kötbér
  • Tiszteletdíjak
  • Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
  • Jutalom (természetbeni, pénzbeli) 22
  • Hitel-, kölcsön tőketörlesztése
  • Pénzügyi lízing tőketörlesztése

 

Elszámolhatóság további feltételei:

NEA-NO-15-SZ kiírás keretében:

 • Személyi jellegű kiadások költségvetési fősorán legfeljebb a megítélt támogatási összeg 40 %-a számolható el.
 • A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozói szerződés, akár munkaszerződés útján – nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 20 %-át.
 • A költségvetés Felhalmozási kiadások fősorán, legfeljebb a megítélt támogatási összeg 20 %-a számolható el.

 

Területi korlátozások:

 • Határon túli civil szervezet csak Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel együttesen lehet támogatás kedvezményezettje

 

Beadási határidő:

Pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

Közösségi környezet kollégium

Benyújtási határidő: 2015.03.24.

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

Benyújtási határidő: 2015.03.23.

Nemzeti összetartozás kollégium

Benyújtási határidő: 2015.03.20.

Társadalmi felelősségvállalás kollégium

Benyújtási határidő: 2015.03.19.

Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Benyújtási határidő: 2015.03.23.

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a  david.euactive(kukac)gmail.com címre!

Bemutatkozás

Nagy Dávid

Nagy Dávid, ügyvezető igazgató